Chương trình

Phiên chế năm học

PHIÊN CHẾ CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015 – 2016
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015 – 2016 • Tổng quỹ thời gian thực hiện chương trình GDMN gồm 36 tuần bao gồm cả thời gian nghỉ Tết, dưới đây là các chủ đề lớn và dự kiến thời gian thực hiện. Khối: 1 – 2 & 2 - 3 tuổi CHỦ ĐỀ...
Xem chi tiết